19 januar, 2006

Indregning af immaterielle aktiver

Eksempler på eksamensspørgsmål i eksternt regnskab, Opgave 5

Spørgsmål: Diskuter om de afholdte udgifter til reklame kan betragtes som et aktiv, og om de i bekræftende fald bør indregnes som sådan:

Scenariet er at en virksomhed der producerer og sælger et kortvarigt forbrugsgode, har brugt 10 mio. på reklame i radio og TV og salget stiger kraftigt.

Umiddelbart vil man vel nok betragte udgiften til reklame som en omkostning, der allerede er forbrugt og afholdt, og som derfor også skal indregnes i regnskabet som en omkostning.

Aktiver er defineret som sandsynlige fremtidige økonomiske fordele, som er ejet eller kontrolleret af en given virksomhed, som et resultat af fortidige transaktioner eller hændelser.
Den afholdte udgift til reklamer opfylder til fulde denne definition, og kan derfor også betragtes som et aktiv.
Dette aktiv skal så afskrives i forbindelse med at den økonomiske fordel forbruges/udnyttes (det er naturligt at antage at den økonomiske fordel bliver mindre og mindre med tiden).

En anden ting der taler for at det kan betragtes som et aktiv, er at aktiv-siden i virksomhedens balance jo netop skal afspejle de værdier der er gemt i virksomheden. Derfor må det nødvendigvis aktiveres.

Hvis salget derimod ophører når reklamerne ophører, så er der tale om en omkostning. Dette kunne evt. føres under periodeafgrænsningsposter.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?