19 januar, 2006

Begrebsrammens indregningskriterier - Relevans og pålidelighed

Eksempler på eksamensspørgsmål i Eksternt regnskab, Opgave 2.

Spørgsmål 1: Diskuter om udviklingsprojektet opfylder definitionen på et regnskabselement, og i givet fald hvilket:

Man taler om følgende regnskabselementer i årsregnskabet:

 1. Aktiver: sandsynlige fremtidige økonomiske fordele som er ejet eller kontrolleret af en given virksomhed som følge af tidligere gennemførte transaktioner eller hændelser.

 2. Forpligtelser: Sandsynlige fremtidige afståelser fra økonomiske fordele, som følge af at virksomheden har indgået forpligtelser i tidligere gennemførte transaktioner eller hændelser.

 3. Egenkapital: Den ”interesse” i virksomhedens aktiver der er tilbage, når dens forpligtelser er fratrukket. Egenkapitalen er desuden udtryk for ejernes interesse/tilgodehavende i virksomheden.

 4. Ejerinvesteringer: Stigninger i virksomhedens egenkapital som følge af indskud af aktiver (oftest likvide midler) fra ejerne. Dette kan vel også betegnes kapitalindskud?

 5. Fordeling til ejere: Udtryk for et fald i virksomhedens egenkapital som følge af overførsel af aktiver til ejerne (eller forpligter sig til at overføre aktiver til ejerne). I praksis vil dette jo typisk være udbetaling af udbytte til aktionærerne.

 6. Total indkomst: Den ændring i virksomhedens egenkapital i en given periode, som følge af transaktioner og hændelser der ikke kan betegnes som ejerinvesteringer og fordeling til ejere.

 7. Indtægter: Inflows af aktiver som en virksomhed opnår ved salg/levering/produktion af produkter eller tjenesteydelser.

 8. Omkostninger: Forbrug af aktiver eller stigninger i forpligtelser i forbindelse med levering eller produkter af varer eller tjenesteydelser.

 9. Gevinster: Når der sker en stigning i virksomhedens nettoaktiver, som følge af ekstraordinære eller perifære transaktioner eller andre transaktioner som ikke kan betegnes som hverken indtægter eller ejerinvesteringer.

 10. Tab: Når der sker et fald i nettoaktiverne som følge af ekstraordinære eller perifære transaktioner eller andre transaktioner som hverken kan betegnes som omkostninger eller fordeling til ejerne.

Det konkrete udviklingsprojekt opfylder efter min vurdering definitionen for et regnskabselement.
Udviklingsprojektet har nemlig til formål at skaffe virksomheden fremtidige økonomiske fordele – med andre ord et aktiv for virksomheden.

Udviklingsprojektet er dog også forbundet med lønomkostninger og diverse andre omkostninger, og er således også en omkostning for virksomheden. Dermed påvirkes virksomhedens total indkomst vel også?
Udviklingsprojektet kan betragtes som en del af virksomhedens primære aktiviteter, og dette er grunden til at der her er tale om en omkostning fremfor et tab.

Spørgsmål 2: Uanset din besvarelse af spørgsmål 1 bedes du diskutere relevansen for regnskabsbrugerne af følgende alternative økonomisk målelige egenskaber ved projektet:

 1. Historisk kostpris.

 2. Salgsværdi.

 3. Kapitalværdi.

Historisk kostpris er den mindst relevante. Den er sådanset kun relevant hvis man vil måle investeringens afkast. Til gengæld er historisk kostpris meget pålidelig.

Salgsværdien er mere relevant for regnskabsbrugerne (f.eks. långivere eller investorer), da dette værdimål fortæller hvad vi kan sælge projektet for her og nu. For långivere siger det altså noget om den sikkerhed man har får lånet.
Til gengæld er salgsværdien mindre pålidelig end historisk kostpris, da det formentlig er vanskeligt at opstille et præcist estimat for salgsværdien. Specielt i dette tilfælde hvor der er tale om et udviklingsprojekt (et endnu ikke færdigudviklet produkt). Der er formentlig ikke noget organiseret marked for handel med sådanne udviklingsprojekter.

Kapitalværdien udtrykker nutidsværdien af den fremtidige indtjening som udviklingsprojektet vil skabe. For potentielle investorer vil dette derfor formentlig være det meste relevante værdimål. Til gengæld er det også det mindst pålidelige, idet beregning af kapitalværdien er behæftet med stor usikkerhed (f.eks. mht. renteudvikling, om projektet overhovedet udvikler sig efter planen osv).Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?