18 januar, 2006

Artsopdelte og funktionsopdelte resultatopgørelser

Eksempler på eksamensspørgsmål i Eksternt regnskab, Opgave 13

Spørgsmål 2: Redegør for forskellen mellem den funktionsopdelte og den artsopdelte resultatopgørelse:

Ifølge årsregnskabsloven kan virksomheder vælge mellem to mulige måder at opstille resultatopgørelse: Artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse (se s. 100-101).

I en artsopdelt resultatopgørelse, opstilles de enkelte poster efter deres art (f.eks. materialer, personale osv.), mens posterne i den funktionsopdelte resultatopgørelse opstilles efter den organisatoriske funktion (produktion, salg, distribution, administration), hvori posterne/beløbene er fremkommet.

Resultatopgørelser er typisk opdelt i tre overordnede dele:

I den funktionsopdelte resultatopgørelse resultatopgørelse specificeres omkostningerne vedr. den primære drift i produktionsomkostninger, salgsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger.
I den artsopdelte resultatopgørelse specificeres omkostningerne vedr. den primære drift i materialeforbrug, andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger.

De to resultatopgørelser giver altså på hver sin måde, et billede af virksomhedens omkostningsstruktur.

De finansielle poster i resultatopgørelsen opstilles på samme måde i de to forskellige metoder, så det vil jeg ikke gå nærmere ind i her.

Valget mellem den artsopdelte og den funktionsopdelte resultatopgørelse er udelukkende et valg af præsentationsform. De to forskellige metoder giver samme resultat (både resultat af primær drift og årets resultat er ens ved de to metoder).

Se desuden s. 100-105 i Virksomhedens årsregnskab.

Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?