16 januar, 2006

Afskrivninger - Formål og metoder

Eksempler på eksamensspørgsmål i Eksternt regnskab, Opgave 1, Spørgsmål 2: Diskuter formålene med afskrivninger og nogle af de metoder der anvendes hertil.

Afskrivningerne kan betragtes som virksomhedens omkostning til at ”forbruge” et givent aktiv. Der er flere formål med afskrivninger på materielle afskrivninger:

  1. Afskrivninger er en allokering af aktivets anskaffelsesomkostninger til de perioder hvor aktivet forbruges.

  2. I takt med at aktivet forbruges sker der slitage og dermed en værdiforringelse. Denne værdiforringelse afspejles også i afskrivningerne.

  3. Endelig kan man betragte afskrivninger som en sikring af virksomhedens re-investeringsmuligheder. Man kan vel evt. sige at afskrivningerne (som er en omkostning) nedbringer virksomhedens overskud og dermed skattebetalingen. Herved opsparer man likviditet som kan bruges til investeringer.

Afskrivningsmetoder:

Der er følgende afskrivningsmetoder:

  1. Den rette linies metode (lineære afskrivninger). Dette er den mest benyttede metode. Se formel s. 118. Lineære afskrivninger kan være relevante på aktiver, hvor værdiforringelsen skyldes tidens gang snarere end nedslidning af aktivet.

  2. Afskrivning på basis af ydelse. I modsætning til ovenstående kan denne metode være relevant ved aktiver hvor den fysiske nedslidning spiller en væsentligt rolle i aktivets værdiforringelse. Se s. 118-119.

  3. Saldometoden: Her beregnes det årlige afskrivningsbeløb som en på forhånd fastsat procentdel af anskaffelsesværdien. Se s. 120.

  4. ”Double-declining-balance”-metoden. Ligner saldometoden, men her tages ikke hensyn til aktivets scrap-værdi ved beregning af afskrivningsprocenten. Se s. 121.

  5. ”Sum of the years’ digits”-metoden. Her spiller summen af levetidsår en vigtig rolle. Se s. 121.

  6. Annuitetsmetoden. Princippet er lidt det samme som et annuitetsløn. Med andre ord en konstant ydelse. Se s. 122.

Se desuden en sammenligning af afskrivningsmetoder s. 123.


Comments: Send en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?